Officers of the Institute
home

    (as of July 2015)


President: IKEDA Tomohisa

Executive Directors: KISHIMOTO Mio, Representative of the Tokyo Branch
       TONAMI Mamoru, Representative of the Kyoto Branch
       KAWAGUCHI Hideo, Secretary-General
       NEDACHI Kensuke
       OTSU Toru
        

Directors:
AKAMATSU Akihiko HAMADA Masami HIROSUE Masashi
IWATA Takashi KAMITSUKA Yoshiko KIM Moonkyong
OTANI Masao SHIMODA Masahiro YOSHIDA Mitsuo
Auditors: 
ENOMOTO Fumio TOKURA Hidemi
Honorary Advisers:
HATTORI Masaaki IKEDA On KOZEN Hiroshi
TOGAWA Yoshio YANASE Hiroshi YOSHIKAWA Tadao
Councilors:
FUJIMOTO Yukio HORIIKE Nobuo IWAI Shigeki
IWAMI Kiyohiro KAWAHARA Hideki KIDA Akiyoshi
KOMINAMI Ichiro MARUYAMA Yumiko MOMOKI Shiro
OGAWA Hiromitsu OKI Yasushi SAITO Akirahome▲top