Officers of the Institute
home

    (as of Aug. 2021)


President: SAITO Akira

Executive Directors: , KISHIMOTO Mio, Representative of the Tokyo Branch
      AKAMATSU Akihiko, Representative of the Kyoto Branch
      KAWAGUCHI Hideo, Secretary-General
      KIDA Akiyoshi
      OTSU Toru
        

Directors:
IWAI Shigeki IWAMI Kiyohiro KAWAHARA Hideki
MARUYAMA Yumiko MOMOKI Shiro OKI Yasushi
SAGAWA Eiji TSUCHIDAKenjiro YOSHIDA Yutaka
Auditors: 
USAMI Bunri TOKURA Hidemi
Honorary Advisers:
HATTORI Masaaki IKEDA Tomohisa KOMINAMI Ichiro
KOZEN Hiroshi TONAMI Mamoru YOSHIKAWA Tadao
Councilors:
AZUMA Juji FUJIWARA Katsumi FUNAYAMA Toru
KAMITSUKA Yoshiko KIM Moonkyong KOJIMA Tsuyoshi
MIYA Noriko NAKASUNA Akinori NEDACHI Kensuke
OKAMURA Hideenori SHIMODA Masahiro WATANABE Yoshihirohome▲top