Officers of the Institute
home

    (as of July 2023)


President: SAITO Akira

Executive Directors: , KISHIMOTO Mio, Representative of the Tokyo Branch
      AKAMATSU Akihiko, Representative of the Kyoto Branch
      KAWAGUCHI Hideo, Secretary-General
      KIM Moonkyong
      OTSU Toru
        

Directors:
INABA Minoru IWAMI Kiyohiro KAWAHARA Hideki
KOJIMA Tsuyoshi OKAMURA Hidenori OKI Yasushi
SAGAWA Eiji TSUCHIDA Kenjiro TSUJI Masahiro
Auditors: 
KAMITSUKA Yoshiko MARUYAMA Yumiko
Honorary Advisers:
HATTORI Masaaki IKEDA Tomohisa KOMINAMI Ichiro
KOZEN Hiroshi TONAMI Mamoru YOSHIKAWA Tadao
Councilors:
AZUMA Juji FUJIWARA Katsumi FUNAYAMA Toru
MIYA Noriko NAKASUNA Akinori NEDACHI Kensuke
SAITO Mareshi TAKAHASHI Koichi TAKATSU Takashi
SHIMODA Masahiro WATANABE Yoshihiro YOSHIZAWA Seiichirohome▲top