Officers of the Institute
home

    (as of July 2017)


President: IKEDA Tomohisa

Executive Directors: KISHIMOTO Mio, Representative of the Tokyo Branch
       KOMINAMI Ichiro, Representative of the Kyoto Branch
       KAWAGUCHI Hideo, Secretary-General
       KIDA Akiyoshi
       SAITO Akira
        

Directors:
HIROSUE Masashi IWAI Shigeki IWATA Takashi
KAMITSUKA Yoshiko KIM Moonkyong MARUYAMA Yumiko
MOMOKI Shiro SHIMODA Masahiro YOSHIDA Yutaka
Auditors: 
USAMI Bunri TOKURA Hidemi
Honorary Advisers:
HATTORI Masaaki KOZEN Hiroshi TOGAWA Yoshio
TONAMI Mamoru YANASE Hiroshi YOSHIKAWA Tadao
Councilors:
AKAMATSU Akihiko AZUMA Juji FUJIMOTO Yukio
FUJIWARA Kaqtsumi HORIIKE Nobuo IWAMI Kiyohiro
KAWAHARA Hideki NEDACHI Kensuke OKAMURA Hideenori
OKI Yasushi OTSU Toruhome▲top